Top cao thủ room người bạn

Top ngày 16

rikcoin 999.530,00 Rcoin Top 1
thanhlong 181.619,58 Rcoin Top 2
Trangnguyen 117.834,40 Rcoin Top 3
kimtrang 100.453,46 Rcoin 4
tranvansangfa123 85.000,00 Rcoin 5
bahung 36.917,68 Rcoin 6
taoll555 30.000,00 Rcoin 7
kimkhongxynh 25.000,00 Rcoin 8
hoangpqx1 15.000,00 Rcoin 9
jizi01 15.000,00 Rcoin 10

Top tuần 09/12 - 16/12

rikcoin 999.530,00 Rcoin Top 1
thanhlong 181.619,58 Rcoin Top 2
Trangnguyen 117.834,40 Rcoin Top 3
kimtrang 100.453,46 Rcoin 4
tranvansangfa123 85.000,00 Rcoin 5
bahung 36.917,68 Rcoin 6
taoll555 30.000,00 Rcoin 7
kimkhongxynh 25.000,00 Rcoin 8
hoangpqx1 15.000,00 Rcoin 9
jizi01 15.000,00 Rcoin 10

Top tháng 12

rikcoin 999.530,00 Rcoin Top 1
thanhlong 181.619,58 Rcoin Top 2
Trangnguyen 117.834,40 Rcoin Top 3
kimtrang 100.453,46 Rcoin 4
tranvansangfa123 85.000,00 Rcoin 5
bahung 36.917,68 Rcoin 6
taoll555 30.000,00 Rcoin 7
kimkhongxynh 25.000,00 Rcoin 8
hoangpqx1 15.000,00 Rcoin 9
jizi01 15.000,00 Rcoin 10

Top năm 2017

rikcoin 999.530,00 Rcoin Top 1
thanhlong 181.619,58 Rcoin Top 2
hunghn 394,50 Rcoin Top 3